Get Adobe Flash player

Aktualności:

Zakończenie studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych

Zapraszamy serdecznie wszystkich studentów studiów podyplomowych oraz słuchaczy kursów kwalifikacyjnych na uroczyste zakończenie roku, które odbędzie się 24.08.2014 r. (niedziela) o godzinie 11.00 w budynku uczelni. Informacje

 

1. Projekt "Zwolniony? Zatrudniony!"
Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pn. "Zwolniony? Zatrudniony!". W ramach projektu m.in. poradnictwo psychologiczne, zawodowe, szkolenia zawodowe: technik prac biurowych, sprzedawca w branży spożywczej, stypendium szkoleniowe, a później stażowe, zwrot kosztów dojazdu i wiele innych. Więcej

 

2. UWAGA! UWAGA! Nowe zniżki i promocje na studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne. Tylko do 10.09 pakiety procentowe i pakiety łączone. Skorzystaj z okazji. Sprawdź ile będzie wynosiło Twoje czesne.

 

3. Zapraszamy na GRANTY Kuratora Oświaty na rok 2014/2015 - nabór na szkolenie od 15.07.2014 r. Więcej

 

4. NOWOŚĆ! Szkolenia BHP dla pracodawcy oraz Szkolenie BHP dla kadry kierowniczej Więcej

 

5. NOWOŚĆ! Szkolenia z Pierwszej pomocy Więcej

 

Kontakt

Europejskie Centrum
Edukacyjno-Szkoleniowe "Vademecum”

ul. Poznańska 1
48-300 Nysa

Formularz kontaktowy >

Studia podyplomowe

 

ROK AKADEMICKI 2014/2015

 

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne:

 • formularz zgłoszeniowy (karta zgłoszenia)   WORD   PDF
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich)
 • ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 2 identyczne zdjęcia legitymacyjne (3,5x4,5 cm)
 • ksero dowodu osobistego (dowód do wglądu)
 • dowód wpłaty wpisowego (płatne w Punkcie Rekrutacyjno- Informacyjnym  WSKPiSM Nysa)
 • dwie koperty ze znaczkami i adresem zwrotnym kandydata na studia

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ:

 • Rekrutacja odbywa się do: 15 października 2014 r. (w naborze letnim) i do 28 lutego 2015 r. (w naborze zimowym)
 • Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

UWAGA! UWAGA! Nowe zniżki i promocje na okres 16.08.2014 - 10.09.2014 !!!

 

 • niższa cena studiów
 • promocje dodatkowe - 50 % opłaty rekrutacyjnej, zniżka za wpłatę w całości, zniżka grupowa

 

HIT!!! PAKIET ŁĄCZONY!

 

ZAPISZ się na kurs kwalifikacyjny z Tyflopedagogiki lub Surdopedagogiki, a za wybrany kierunek studiów podyplomowych zapłacisz 400 zł TANIEJ !!!

 

 

Więcej informacji o promocjach      str. 1         str. 2

 

 

Dane teleadresowe:
Punkt Rekrutacyjno-Informacyjny WSKPiSM w Nysie ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa

Numery kontaktowe:

 • 77 435 12 54 wew. 23
 • 77 409 04 58
 • 691 564 567

 

 

Zapraszamy na studia podyplomowe niestacjonarne (zaoczne) Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych na kierunkach:

 

Studia podyplomowe:

 

 1. Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dziecka z autyzmem  
 2. Diagnoza i terapia dziecka z zespołem ADHD oraz z zaburzeniami zachowania 
 3. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
 4. Logopedia
 5. Edukator medyczny
 6. Przygotowanie pedagogiczne
 7. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 8. (Oligofrenopedagogika) - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 9. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja
 10. Socjoterapia, profilaktyka i terapia zaburzeń w zachowaniu
 11. Diagnoza i terapia pedagogiczna
 12. Resocjalizacja i profilaktyka
 13. Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy
 14. Diagnostyka pedagogiczna ze wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
 15. Mediacje i negocjacje
 16. Doradztwo zawodowe

 

 

 

Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dziecka z autyzmem

 

Rodzaj i czas trwania studiów: 3 semestry (350 godzin). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych.

 

Adresat: Dla nauczycieli, wychowawców i psychologów pracujących z dziećmi i młodzieżą autystyczną, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne, ale nie posiadają specjalistycznych kwalifikacji do pracy z nimi.

 

Cel: uzyskanie uprawnień do nauczania lub prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z autyzmem. Słuchacz studiów podyplomowych z Wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dziecka z autyzmem po zakończeniu studiów jest wyposażony w wiedzę do pracy z dzieckiem autystycznym we wczesnym okresie rozwojowym oraz realizacji kształcenia założonego w programie nauczania na kolejnych etapach edukacyjnych. Po ukończeniu uzupełniających studiów podyplomowych z Wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych absolwenci uzyskają:

 • kompletną wiedzę o swoistości procesu kształcenia, planowania, realizacji i oceny efektów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem (w placówce i warunkach domowych)
 • umiejętności planowania i prowadzenia zajęć terapeutyczno-edukacyjnych z dziećmi autystycznymi w wieku przedszkolnym (indywidualnych i grupowych) oraz monitorowania ich osiągnięć, umiejętności realizacji treści i celów kształcenia zakładanych w programach nauczania na kolejnych etapach edukacji ( szkoła podstawowa, gimnazjum, kształcenie ponadgimnazjalne), dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów z autyzmem.

 

 

Diagnoza i terapia dziecka z zespołem ADHD oraz z zaburzeniami zachowania

opis w przygotowaniu

 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

 

Rodzaj i czas trwania studiów: 3 semestry (350 godzin). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych.

 

Adresat: Studia kierowane są do osób z wykształceniem wyższym i przygotowaniem pedagogicznym.

 

Cel: Studia przygotowują słuchaczy do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (np. środowiskowe domy opieki), internatach i świetlicach szkolnych oraz na stanowisku pedagoga szkolnego. Studia na kierunku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej pozwolą słuchaczom realizować działania z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej, dadzą umiejętność rozwiązywania problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych. Kierunek ten promuje wrażliwość społeczną i zachowania prozdrowotne.

 

 

Logopedia

 

Rodzaj i czas trwania studiów: 4 semestry (607 godzin). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych.

 

Adresaci: absolwenci studiów wyższych II stopnia, kierunków humanistycznych, posiadających przygotowanie pedagogiczne i absolwenci studiów wyższych II stopnia, kierunków medycznych.

 

Cel: uzyskanie uprawnień i kompetencji do podjęcia pracy w zawodzie logopedy w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej, zgodnie z etycznymi zasadami udzielania takiej pomocy. Plan studiów podyplomowych jest zgodny w wymaganiami stawianymi przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne. Absolwent posiada umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy, będzie przygotowany do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami oraz udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci, nabędzie umiejętności przygotowania narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii logopedycznej.

 

Edukator medyczny

 

Rodzaj i czas trwania studiów: 2 semestry (240 godzin). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych.

 

Adresaci:  Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej o profilu medycznym, biochemicznym, biologicznym, chemicznym (tzn. dla lekarzy, lekarzy stażystów, dietetyków, farmaceutów, fizjologów, biochemików, psychologów, pielęgniarek, rehabilitantów, pracowników socjalnych kosmetologów, oraz innych absolwentów szkół wyższych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę  w zakresie postępowania z chorym przewlekle członkiem rodziny.

 

Cel:  zdobycie wiedzy w zakresie  pomocy osobom przewlekle chorym z występującym zagrożeniem życia, poznanie obrazu klinicznego i etiopatogenezę chorób oraz zasady i cele leczenia. Absolwent będzie również potrafił  szkolić jak postępować w leczeniu  i prowadzeniu danej choroby, odpowiednio pokierować rodziców /opiekunów przewlekle chorego i następnie monitorować ewaluację wiedzy chorego i jego otoczenia. Będzie doradcą w zakresie postępowania na początku choroby w urzędach i organizacjach wspomagających leczenie. Ukończenie studiów nadaje także niezbędne kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

Przygotowanie pedagogiczne

 

Rodzaj i czas trwania studiów: 3 semestry (350 godzin). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych.

 

Adresaci: Absolwenci studiów wyższych zawodowych, studiów magisterskich  lub licencjackich, posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć dydaktycznych) we wszystkich typach placówek oświatowych lub osoby, które  zamierzają wykonywać pracę w charakterze nauczyciela lub wychowawcy.

 

Cel: Uzyskanie uprawnień do pracy w zawodzie nauczyciel. Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do prowadzenia zajęć dydaktycznych; nabycie umiejętności planowania i organizowania pracy opiekuńczo- wychowawczej w różnych typach placówek oświatowych.

 

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

 

Rodzaj i czas trwania studiów: 3 semestry (350 godzin). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych.

 

Adresaci: Absolwenci studiów wyższych zawodowych, studiów magisterskich  lub licencjackich. Posiadających kwalifikacje pedagogiczne, a nieposiadających kwalifikacji w zakresie wychowania przedszkolnego i  edukacji wczesnoszkolnej.

 

Cel: Studia przygotowują merytorycznie do prowadzenia zajęć w  systemie oświaty przedszkolnej  oraz klasach 0 i  I – III w systemie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. Program studiów umożliwia: merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w zreformowanym systemie edukacji, nabycie kwalifikacji w zakresie projektowania zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem metod stymulowania i wspierania rozwoju oraz poznanie najnowszych strategii w edukacji.

 


Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (potocznie Oligofrenopedagogika)

 

Rodzaj i czas trwania studiów: 3 semestry (350 godzin). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych.

 

Adresaci: Absolwenci studiów wyższych zawodowych, studiów magisterskich  lub licencjackich.  posiadający kwalifikacje pedagogiczne, którzy chcą uzyskać uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie na wszystkich poziomach edukacji  w placówkach specjalnych,  w klasach integracyjnych i terapeutycznych – w zakresie nauczanych przedmiotów lub  prowadzonych zajęć edukacyjnych.

 

Cel: Uzyskanie uprawnień do pracy w placówkach specjalnych, do pracy  w klasach integracyjnych i terapeutycznych. Pozyskanie umiejętności  i wiedzy niezbędnych do świadomego i refleksyjnego organizowania środowiska edukacyjnego uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Nabycie umiejętności prowadzenia pracy w środowisku rodzinnym dzieci / osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja

 

Rodzaj i czas trwania studiów: 3 semestry (350 godzin). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych.

 

Adresaci: Absolwenci studiów wyższych zawodowych, studiów magisterskich  lub licencjackich posiadający kwalifikacje pedagogiczne, którzy chcą uzyskać uprawnienia do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej w placówkach specjalnych i ogólnodostępnych, w klasach integracyjnych i terapeutycznych w zakresie prowadzenia zajęć wspierających.

 

Cel: Nabycie umiejętności pracy z dzieckiem z różnorodnymi trudnościami rozwojowymi w przedziale wiekowym 0-7 roku życia oraz starszym .Uzyskanie kompetencji m.in. w zakresie: diagnozowania rozwoju dziecka dysfunkcyjnego, umiejętnego tworzenia indywidualnego planu pracy, poznania metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, wspomagania rozwoju dziecka ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, pracy z rodziną dziecka odnoszącego niepowodzenia szkolne.

 

Socjoterapia, profilaktyka i terapia zaburzeń w zachowaniu

 

Rodzaj i czas trwania studiów: 3 semestry (350 godzin). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych.

 

Adresaci: Absolwenci studiów wyższych zawodowych, studiów magisterskich  lub licencjackich. Nauczyciele, wychowawcy pracujący w szkołach, internatach, ośrodkach wychowawczych, świetlicach, psychologowie, pedagodzy, pracownicy socjalni, którzy pragną uzyskać kwalifikacje do pracy w szkołach ogólnodostępnych, specjalnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych itp.

 

Cel: Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnych socjoterapeutów, którzy wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi potrzebującymi wsparcia w przełamywaniu problemów rozwojowych i egzystencjalnych. Studia umożliwią zdobycie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji w zakresie pracy z osobami przejawiającymi cechy niedostosowania społecznego, z niepełnosprawnością umysłową. Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń emocjonalnych, profilaktyki uzależnień, psychologii małych grup oraz doskonalenie umiejętności z zakresu nawiązywania kontaktów i budowania więzi interpersonalnych, funkcjonowania w sytuacjach trudnych, planowania i organizacji pracy w grupie. Ukończenie Studiów Podyplomowych pozwala uzyskać kwalifikacje do prowadzenia grup socjoterapeutycznych.

 

Diagnoza i terapia pedagogiczna

 

Rodzaj i czas trwania studiów: 3 semestry (350 godzin). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych.

 

Adresaci: Absolwenci studiów wyższych zawodowych, studiów magisterskich  lub licencjackich, posiadający kwalifikacje pedagogiczne, które pragną uzyskać uprawnienia do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, dysleksją w przedszkolu i na kolejnych etapach edukacyjnych w szkołach ogólnodostępnych, w klasach integracyjnych i terapeutycznych w zakresie prowadzenia zajęć wspierających.

 

Cel: Celem kształcenia jest przygotowanie do profesjonalnego organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem oraz dzieciom z niepełnosprawnością. Podczas zajęć słuchacze poznają zasady diagnozowania potrzeb i możliwości dziecka oraz jego środowiska. Program studiów obejmuje problematykę niezbędną do opracowania i realizowania indywidualnych programów terapii pedagogicznej. Absolwenci studiów otrzymają uprawnienia do prowadzenia terapii pedagogicznej. Przygotowanie słuchaczy do prowadzenia terapii  poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie: rozpoznawania przyczyn i przejawów zaburzeń rozwojowych, świadomego i fachowego stosowania zabiegów terapeutycznych w pracy indywidualnej oraz specjalnych zespołach dziecięcych i młodzieżowych, tworzenia właściwego warsztatu pracy nauczyciela terapii pedagogicznej, możliwości i kierunku dalszego samokształcenia.

 

Resocjalizacja i profilaktyka

 

Rodzaj i czas trwania studiów: 3 semestry (350 godzin). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych.

 

Adresaci: Absolwenci studiów wyższych zawodowych, studiów magisterskich  lub licencjackich., posiadający kwalifikacje pedagogiczne, uzyskać kwalifikacje do pracy w instytucjach systemu oświaty i opieki resocjalizacyjnej. Oprócz nauczycieli i wychowawców oferta kierowana jest także do funkcjonariuszy policji, straży miejskiej, kuratorów sądowych, działaczy pozarządowych.

 

Cel: Przygotowanie specjalistów do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi, które mają problemy w przystosowaniu się do warunków środowiskowych, jednostkami niedostosowanymi społecznie, wykolejonymi przestępczo-obyczajowo, uzależnionymi od środków odurzających, wymagającymi specjalistycznej pomocy opiekuńczej oraz wsparcia.

 


Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy
 
Rodzaj i czas trwania studiów: 3 semestry (355 godzin). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych.

 

Adresaci:  Propozycja skierowana do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazialnych, absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli służb mundurowych oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych uczestniczących w działaniach ratowniczych i edukacyjnych w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego. Adresatem mogą być również osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych pedagogicznych lub innych dodatkowo poświadczonych kwalifikacjami pedagogicznymi, a zainteresowanych zdobyciem odpowiedniej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, umożliwiających np. pracę w charakterze koordynatora bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych różnych szczebli.

 

Cel:  Słuchacze uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Studia podyplomowe przygotowują do samodzielnego prowadzenia zajęć z nowowprowadzonego do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu – „edukacja dla bezpieczeństwa”. Absolwenci uzyskują kwalifikacje umożliwiające np. pracę w charakterze koordynatora bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych różnych szczebli.

 

 

Diagnostyka pedagogiczna ze wczesnym wspomaganiem dziecka

 

Rodzaj i czas trwania studiów: 3 semestry (350 godzin). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych.

 

Adresaci: Absolwenci studiów wyższych zawodowych, studiów magisterskich  lub licencjackich. posiadający kwalifikacje pedagogiczne, którzy pragną uzyskać uprawnienia do pracy z dziećmi  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością, z zaburzeniami i odchyleniami w rozwoju, dysleksją, w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej w placówkach  ogólnodostępnych, w klasach integracyjnych i terapeutycznych w zakresie diagnozowania pedagogicznego i prowadzenia zajęć wspierających.

 

Cel: Głównym celem studiów jest nabycie przez absolwentów umiejętności diagnostycznej i terapeutycznej z dzieckiem w przedziale wiekowym 3-10 roku życia oraz starszym z trudnościami rozwoju. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego. Podczas zajęć słuchacze uczą się diagnozowania potrzeb i możliwości dziecka i jego środowiska, a także podejmowania działań terapeutycznych. Absolwenci studiów mogą pracować w placówkach edukacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych, pomocy społecznej, opieki zdrowotnej. Nabycie umiejętności prowadzenia pracy w środowisku rodzinnym dzieci.  

 

Mediacje i negocjacje NOWOŚĆ

Rodzaj i czas trwania studiów: 2 semestry (240 godzin). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych.

Adresaci:  Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej.

Cel: Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy pod względem teoretycznym i praktycznym do prowadzenia negocjacji i mediacji oraz rozwiązywania konfliktów w zakładzie pracy, konfliktów w środowiskach lokalnych, konfliktów między pracodawcami a związkami zawodowymi, negocjacji politycznych, handlowych a także mediacji policyjnych, sądowych, itp.
Studia spełniają także ustawowe wymagania Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiające wpis na listę mediatorów sądowych. Program zajęć umożliwia uzyskanie teoretycznej wiedzy na temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, wiedzy z zakresu prawa cywilnego i karnego dotyczącej stosowania procedur mediacyjnych w Polsce, zapewnia kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie negocjacji i mediacji. W programie przewidziane są także spotkania z wybitnymi praktykami życia społecznego, gospodarczego i politycznego, zaangażowanymi w negocjacje i mediacje przy aktualnych konfliktach społecznych, zagrożeniach strajkowych, sporach politycznych, negocjacjach biznesowych, w mediacjach sądowych spraw karnych i cywilnych.

 


Doradztwo zawodowe

Rodzaj i czas trwania studiów: 3 semestry (355 godzin). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych.

Adresaci: Absolwenci studiów wyższych zawodowych, studiów magisterskich  lub licencjackich. posiadający kwalifikacje pedagogiczne.

Cel: Uczestnicy studiów zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi psychofizjologicznych podstaw poradnictwa zawodowego oraz jego rolą i zastosowaniem w systemie oświatowym. Program studiów obejmuje również problematykę związaną z metodyką i narzędziami pracy doradcy zawodowego. Studia przygotowują do prowadzenia modułów zajęć edukacyjnych dotyczących preorientacji zawodowej uczniów gimnazjów, a także szkół ponadgimnazjalnych. Zakres przygotowania merytorycznego jest również zgodny z zakresem zadań doradcy zawodowego określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

 

Szczególnie polecamy:

 

NOWOŚCI:

1. Nowe tematy szkoleń /warsztatów /rad pedagogicznych dla nauczycieli Więcej

 

2. Warsztaty taneczne dla nauczycieli: Układy taneczne (hip-hop, taniec nowoczesny i inne) oraz tańce integracyjne dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych- warsztaty taneczne dla nauczycieli. Więcej

 

3. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna „Ochrona danych osobowych w szkole - praktyczne aspekty” wraz z indywidualnymi konsultacjami dla Dyrektora Szkoły. Więcej

 

4. Szkolenie: "Zasady przetwarzania i ochrony danych wrażliwych czyli między innymi informacji dotyczących stanu zdrowia w świetle zmieniających się przepisów prawa w tym zakresie ze szczególnym uwzględnieniem usług medycyny estetycznej" Więcej

 

5. Szkolenie: Ochrona danych osobowych w farmacji. Więcej

 

6. Szkolenie: "Ochrona danych osobowych – jak sprawnie wdrożyć w praktyce procedury wymagane przepisami prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.”Dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli publicznych i niepublicznych, Bibliotek, Domów Kultury, Ośrodków Sportu i Rekreacji". Więcej

 

7. Szkolenie: "Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w Ośrodkach Pomocy Społecznej, w Pozarządowych Instytucjach Pomocowych,  Warsztatach Terapii Zajęciowej (WTZ) - Obowiązki dyrektorów, kierowników, prezesów oraz osób przetwarzających dane – jak bezpiecznie się z nich wywiązywać.” Więcej

 

 

Opinie uczestników:

"Ogromny plus za możliwość zadawania pytań prowadzącemu oraz za wyczerpujące wyjaśnienia z jego strony."
Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna

Punkt konsultacyjny w Nysie

zobacz...

         
Wynajem sal
       

zobacz...

Centrum Edukacyjne
www.poznanska.nysa.pl

zobacz ...