Aktualności:

 
 
Ostatnie dni rekrutacji!
Dysponujemy jeszcze pojedynczymi miejscami na poszczególnych kierunkach studiów. Chcesz więcej szczegółów DZWOŃ 77 409 04 58 lub 77 409 04 59.
 
 
 
Uwaga!
Już teraz dostępne są także kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli. Więcej

 

 

 

UWAGA WAŻNA INFORMACJA!
 
- programy pedagogicznych studiów podyplomowych zgodne są z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 lipca 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

Za nami V edycja Europejskiego Dnia Nauki!

Relacja z tego pięknego wydarzenia TUTAJ.

 

 

 

 

Kontakt

Europejskie Centrum
Edukacyjno-Szkoleniowe "Vademecum”

ul. Poznańska 1
48-300 Nysa

tel. 77 409 04 59

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Formularz kontaktowy >

Szkoleniowe rady pedagogiczne

 

 

Wykaz oferowanych tematów na szkoleniowe rady pedagogiczne:

 

 

 

 1. Trening pamięci i kreatywnego myślenia - NOWOŚĆ
 2. Ocenianie wspierające ucznia w procesie uczenia się - NOWOŚĆ
 3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole – wdrożenie, realizacja, ewaluacja - NOWOŚĆ
 4. Innowacyjny nauczyciel - aktywny i zaangażowany uczeń - NOWOŚĆ
 5. Budowa zespołu nauczycieli-umiejętność współpracy i komunikowania - NOWOŚĆ
 6. Troska o zdrowie psychiczne nauczycieli czyli  jak nie stracić motywacji do nauki - NOWOŚĆ
 7. Rozpoznawanie stylów poznawczych ucznia, a planowanie sytuacji edukacyjnej - NOWOŚĆ
 8. Sytuacja zadaniowa, a rozwijanie myślenia logicznego dzieci - NOWOŚĆ
 9. Ochrona danych osobowych w szkole - praktyczne aspekty wraz z indywidualnymi konsultacjami dla Dyrektora Szkoły
 10. Problem dysleksji u uczniów szkół muzycznych i jej wpływ na muzyczne zdolności percepcyjne
 11. Leworęczność u dzieci
 12. Zaburzenia mowy u dzieci
 13. Dojrzałość szkolna
 14. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci i młodzieży (ADHD)
 15. Agresja u dzieci i młodzieży
 16. Jak pomóc dziecku w uczeniu się?
 17. Problemy wieku dojrzewania
 18. Jak radzić sobie ze stresem?
 19. Bezpieczeństwo w szkole
 20. Warsztaty teatralne
 21. Animaloterapia
 22. Tańce ludowe i narodowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 23. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 24. Rewalidacja indywidualna
 25. Praca z dzieckiem 6-letnim
 26. Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 27. Uczeń z autyzmem - wybrane metody i techniki pracy
 28. Metody pomocy dziecku z mutyzmem i jego rodzinie
 29. Dziecko z afazją w szkole masowej
 30. Metody i formy pracy z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi
 31. Uczeń na progu edukacyjnym. Między I a II etapem nauczania
 32. Innowacje pedagogiczne w praktyce szkolnej
 33. Konstruowanie programów nauczania na I etapie edukacji
 34. Problemy z czytaniem i pisaniem u uczniów (zastosowanie metody Antares)
 35. Agresja elektroniczna cyberbullying -ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w świecie nowych mediów
 36. Uczeń z zespołem Downa, metody pracy oparte na najnowszych badaniach
 37. Rodzice w przedszkolu i szkole – jak pozyskać do współpracy trudnych rodziców?
 38. Jak radzić sobie z dyscypliną w klasie i szkole?
 39. Wspieranie uczniów ze SNOS ( syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych) 
 40. Praca z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym – diagnoza, orzecznictwo, pomoc
 41. Działania nauczyciela wobec agresji w przedszkolu i szkole
 42. Wspieranie w rozwoju dziecka przedszkolnego i w młodszym wieku szkolnym
 43. Nauka może być przyjemna i skuteczna – budowanie u dzieci motywacji do nauki
 44. Dziecko zdolne w przedszkolu lub szkole – diagnoza, formy pracy, wspieranie
 45. Internet – wróg czy przyjaciel?
 46. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych
 47. Planowanie i organizowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi z różną niepełnosprawnością intelektualną
 48. Rewalidacja indywidualna – praktyczne wskazówki
 49. Współpraca z rodziną dziecka z niepełnosprawnością intelektualną 

 

 

Dane teleadresowe

 

 

 

Rozpoznawanie stylów poznawczych ucznia, a planowanie sytuacji edukacyjnej

 

FORMA SZKOLENIA:

 • szkolenie zamknięte:

 

TERMIN SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: do uzgodnienia z zamawiającym

 

MIEJSCE SZKOLENIA: w Placówce Zmawiającego*.
*obowiązek zabezpieczenia sali wykładowej spoczywa na Zamawiającym.

 

Poruszane problemy:

 • Potrzeby ucznia a planowanie procesu dydaktycznego,
 • Rozpoznawanie stylów uczenia się, rodzaje stylów,
 • Charakterystyka stylów uczenia się,
 • Preferencje sensoryczne uczniów, narządy zmysłów jako „uczestnik” procesu uczenia się (koncepcja C. Hannaford)
 • Style uczenia się uczniów a strategie nauczania stosowane przez nauczycieli,
 • Style uczenia się i ich sposoby uaktywniania,
 • Styl poznawania, uczenia się – organizacja zajęć,
 • Metody i środki dostosowane do indywidualnego stylu uczenia się,
 • Przykłady rozwiązań metodycznych

 

 

 

Sytuacja zadaniowa, a rozwijanie myślenia logicznego dzieci

 

FORMA SZKOLENIA:

 • szkolenie zamknięte:

 

TERMIN SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: do uzgodnienia z zamawiającym

 

MIEJSCE SZKOLENIA: w Placówce Zmawiającego*.
*obowiązek zabezpieczenia sali wykładowej spoczywa na Zamawiającym.

 

Poruszane problemy:

 • Sytuacja zadaniowa jako część procesu dydaktycznego, jej wpływ na aktywność zewnętrzną i wewnętrzną dziecka,
 • Myślenie przyczynowo- skutkowe, od definicji do działania,
 • Myślenie logiczne, zdolność kojarzenia, odkrywania, poznawania, analizowania,
 • Analiza i interpretowanie danych,
 • Pytania otwierające, „myślenie pytaniami”, pytania, które uczą myśleć
 • Dostrzeganie analogii, wnioskowanie,
 • Usprawnianie procesów myślenia,
 • Nauczanie metodą rozwiązywania problemów  (PBL - Problem Based Learning)
 • Przykłady sytuacji zadaniowych

 

 

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

„Ochrona danych osobowych w szkole - praktyczne aspekty” wraz z indywidualnymi konsultacjami dla Dyrektora Szkoły

 

FORMA SZKOLENIA:

 • szkolenie zamknięte:

 

TERMIN SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: do uzgodnienia z zamawiającym

 

MIEJSCE SZKOLENIA: w Placówce Zmawiającego*.
*obowiązek zabezpieczenia sali wykładowej spoczywa na Zamawiającym.

 

WYKŁADOWCA:
Specjalista ds. ochrony danych osobowych.  Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu polityki bezpieczeństwa informacji.  Członek Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji SABI. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji. Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001. Autor wielu publikacji w zakresie ochrony danych osobowych (min w Serwisie Kadry Zarządzającej ZOZ www.serwiszoz.pl , Magazynie Menadżerów Ochrony Zdrowia www.healthcare.wip.pl/app , kwartalniku „Nowe technologie IT w ochronie zdrowia”). Trener i prelegent. Wykładowca Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Uczestnik postępowań administracyjnych prowadzonych przez GIODO. Posiada duże doświadczenie i bardzo dobre umiejętności w prowadzeniu szkoleń z praktycznych aspektów ochrony danych osobowych. Współpracownik Biura Rzecznika Praw Dziecka w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Koordynator projektu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych” realizowanego przez GIODO.

 

PROGRAM SZKOLENIA KIEROWANY JEST DO:
Nauczycieli, Dyrektorów i Właścicieli szkół publicznych i niepublicznych. Kadry Zarządzającej. Osób wyznaczonych i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych (ABI – Administratorzy bezpieczeństwa informacji). Osób odpowiadających za sprawne i bezpieczne funkcjonowanie systemów informatycznych służących do przetwarzania danych (Informatycy).

 

PLAN SZKOLENIA:
12:00-14:30/15:00 - konsultacje indywidualne z Dyrektorem na temat ochrony danych osobowych i obowiązków z tego wynikających w jego szkole, pomoc przy aktualizacji dokumentacji.
15:00 – 18:00 - szkolenie rady pedagogicznej w zakresie ochrony danych osobowych pracowników oświaty.

 

CELEM SZKOLENIA JEST:
Analiza obowiązków Dyrektorów Szkół jako Administratorów danych, wynikających z przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych. Efektem szkolenia będzie praktyczna wiedza pomagająca zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno organizacyjne, jak i techniczne. Pozwoli to podnieść poziom bezpieczeństwa posiadanych informacji i danych oraz wywiązać się z ustawowych obowiązków.

 

UCZESTNICTWO W SZKOLENIU:
umożliwi zapoznanie się z nałożonym przez ustawodawcę obowiązkiem bezpiecznego przetwarzania danych osobowych z procesami administrowania danymi w placówkach oświatowych, co przyczyni się do uniknięcia kar związanych z niewłaściwym przetwarzaniem danych osobowych.

 

METODOLOGIA:
Szkolenie prowadzone jest w formie prezentacji multimedialnej, dyskusji, warsztatu. Omawiane są praktyczne przykłady, decyzje i opinie GIODO, najczęstsze błędy. Zapewniamy materiały poszkoleniowe.

 

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Ochrona danych osobowych - najważniejsze pojęcia dotyczące ochrony danych osobowych:
- dane osobowe,
- źródła prawa,
- dane szczególnie chronione – wrażliwe,
- Administrator Danych,
- Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
- Administrator Systemu Informatycznego,
- Użytkownik – osoba przetwarzająca dane – zakres upoważnienia, rozliczalność,
- Pomieszczenia – obszar przetwarzania danych,
- Poufność danych,
- Integralność danych i systemu informatycznego.
2.Zasady przetwarzania danych osobowych:
- legalność – określenie przesłanki na podstawie, której są przetwarzane dane,
- celowość,
- adekwatność,
- merytoryczna poprawność,
- ograniczenia czasowe – archiwizacja i usuwanie.
3.Obowiązki Szkoły (jako administratora danych) związane z ochroną danych osobowych.
4.Obowiązki osób upoważnionych do przetwarzania danych:
- zobowiązanie do zachowania tajemnicy i poufności,
- potwierdzanie tożsamości rozmówców,
- znajomość i stosowanie procedur na wysokim poziomie bezpieczeństwa.
5.Konieczność stworzenia systemu ochrony danych w Szkole oraz  jego efektywne wdrożenie:
- organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa,
- obowiązek prowadzenia dokumentacji opisującej środki bezpieczeństwa i zasady przetwarzania danych osobowych,
- wyznaczenie osób nadzorujących i koordynujących przetwarzanie danych.
6.Wymagana prawem dokumentacja opisująca sposób przetwarzania i ochrony danych w Szkole - Polityka bezpieczeństwa, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym oraz inne wymagane prawem dokumenty – nieodzowne elementy, koncepcja.

7.Powierzanie danych do przetwarzania (Outsorcing) np. prowadzenie elektronicznego dziennika lekcyjnego – wzór umowy powierzenia.
8.    Wyłanianie i identyfikacja zbiorów danych osobowych i informacji podlegających ochronie:
- wykaz zbiorów danych osobowych,
- zbiory danych podlegające zgłoszeniu do GIODO.
9.Bezpieczeństwo i przepływ informacji, jako mechanizmy kontroli zarządczej:
- nadawanie i rejestracja upoważnień i pełnomocnictw,
- delegowanie uprawnień,
- system szkoleń,
- system rozsyłania informacji,
- zasady kontaktów z podmiotami zewnętrznymi (BIP, Rzecznik, ABI).
10.Status i obowiązki Administratora bezpieczeństwa informacji jako osoby nadzorującej przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.
11.    Odpowiedzialność związana z naruszeniem zasad przetwarzania danych osobowych (administracyjna, cywilna, karna, dyscyplinarna).
12.    Podsumowanie najważniejszych zagadnień oraz omówienie podstawowych źródeł informacji na temat przetwarzania danych osobowych

 

Problem dysleksji u uczniów szkół muzycznych i jej wpływ na muzyczne zdolności percepcyjne

 

 • Co to jest dysleksja (definicja, podstawy neurofizjologiczne)
 • Charakterystyka trudności dyslektycznych u uczniów szkoły muzycznej.
 • Uczenie się muzyki- podstawy jej wykonywania oraz posługiwania się zapisem nutowym.
 • Mnemotechnika nutowa
 • Rola wychowania muzycznego w procesie wyrównywania deficytów rozwojowych.
 • Sposoby pracy wychowawczej z dzieckiem dyslektycznym w szkole muzycznej.

 

 

Leworęczność u dzieci

 • Mózgowe mechanizmy leworęczności.
 • Lateralizacja i jej wpływ na przyswajanie umiejętności czytania i pisania.
 • Dysleksja rozwojowa a zaburzenia stronności.
 • Praca z uczniem leworęcznym i o obniżonej sprawności grafomotorycznej.

 

Zaburzenia mowy u dzieci

 • Rozwój mowy dziecka.
 • Najczęściej spotykane zaburzenia rozwoju mowy dziecka- przyczyny biologiczne i środowiskowe.
 • Terapia logopedyczna i jej wpływ na poprawę wymowy.

 

Dojrzałość szkolna

 • Co to jest dojrzałość szkolna?
 • Badanie dojrzałości szkolnej.
 • Przyczyny opóźnionego rozwoju i zaburzeń różnych jego aspektów.
 • Przepisy szkolne dotyczące pomocy dzieciom o opóźnionej dojrzałości szkolnej.
 • Praca z dzieckiem odroczonym od obowiązku szkolnego.

 

 

Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci i młodzieży (ADHD)

 

 • Definicja i objawy nadpobudliwości psychoruchowej.
 • Przyczyny nadpobudliwości psychoruchowej.
 • Inne zaburzenia rozwoju dziecka, mające podobne objawy.
 • Leczenie dziecka z ADHD.
 • Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo.
 • Wskazówki wychowawcze dla nauczycieli i rodziców uczniów z ADHD.

 

Agresja u dzieci i młodzieży

 

 • Co to jest agresja- definicja i rodzaje.
 • Przyczyny agresji i jej objawy w różnym wieku.
 • Praca z dzieckiem agresywnym.
 • Metody skutecznych działań wychowawczych na ucznia agresywnego.

 

Jak pomóc dziecku w uczeniu się?

 

 • Wpływ motywacji na skuteczność uczenia się.
 • Zależnośc między stanem psychicznym na fizycznym a efektywnością uczenia się.
 • Wpływ odżywiania się na naukę.
 • Stres i jego wpływ na uczenie się.
 • Podstawowe techniki zapamiętywania.

 

Problemy wieku dojrzewania

 

 • Rozwój człowieka- jego przebieg i etapy.
 • Charakterystyczne objawy wieku dojrzewania.
 • Wpływ dojrzewania na zachowanie się młodzieży i zaburzenia procesu socjalizacji.
 • Czynniki utrudniające prawidłowy rozwój społeczny.
 • Praca wychowawcza z młodzieżą o szczególnych trudnościach społecznych.

 

Jak radzić sobie ze stresem?

 

 • Definicja stresu.
 • Rodzaje stresu i czynniki stresogenne.
 • Reakcje na stres i zmiany w zachowaniu.
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem, techniki redukcji stresu.
 • Profilaktyka stresu.

 

 

Bezpieczeństwo w szkole

 

 • Omówienie rozporządzeń dot. bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.    
 • Ochrona nauczyciela, jako funkcjonariusza publicznego.
 • Informacja dot. podawania leków uczniom przez nauczyciela.
 • Zasady zachowania się na wypadek nagłego zagrożenia życia i zdrowia np. pożar    
 • Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa -ćwiczenia praktyczne na fantomie.    
 • Scenki sytuacyjne z pierwszej pomocy.

 

 

Warsztaty teatralne

 

“Teatr w pracy z dziećmi” (4h)

 • zalety prowadzenia edukacji teatralnej w przedszkolu
 • zabawy teatralne i dramowe w pracy z grupą ( teoria i praktyka)
 • techniki dramowe w interpretacji tekstu
 • budowa etiud scenicznych na zadany temat

 

“Przedstawienie teatralne – od pomysłu do realizacji” (4h)

 • różnorodność form teatralnych
 • praca z tekstem
 • drama i improwizacja
 • ekspresja ruchowa i świadomość ciała
 • inscenizowanie ruchem wierszy, piosenek, bajek, opowiadań, baśni,
 • ekspresja werbalna
 • kreatywność i zaagażowanie dzieci w tworzenie przedstawienia.

 

 

 

Animaloterapia

 

Podczas warsztatu będą poruszane zagadnienia z zakresu Dogoterapii oraz Hipoterapii.

 

W zakresie Dogoterapii:

 • Historia Dogoterapii
 • Istota Dogoterapii
 • Dogoterapia na świecie
 • Dogoterapia w Polsce
 • Zastosowanie Dogoterapii  w poszczególnych deficytach i zaburzeniach w rozwoju
 • Wizualizacja z omówieniem indywidualnych przypadków – charakterystyka jednostki i postęp w terapii
 • Praktyczny pokaz z możliwością doświadczenia bezpośredniego doświadczenia kontaktu z psem Dogoterapeutą

 

W zakresie Hipoterapii:

 • Historia Hipoterapii
 • Istota Hipoterapii
 • Hipoterapia na świecie
 • Hipoterapia w Polsce
 • Zastosowanie Hipoterapia  w poszczególnych deficytach i zaburzeniach w rozwoju
 • Wizualizacja z przebiegu Hipoterapii

 

 

 

Tańce ludowe i narodowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

W programie:

 

1. Tańce śląskie oraz wybranych regionów:

 • charakterystyka poszczególnych tańców
 • nauka podstawowych kroków
 • ujęcia i ustawienia w poszczególnych tańcach
 • podstawowe figury taneczne
 • budowania układów choreograficznych

2. Charakterystyka i przykłady figur tanecznych

 • Polonez, Krakowiak, Kujawiak, Oberek , Mazur
 • charakterystyka poszczególnych tańców
 • ujęcia i ustawienia w poszczególnych tańcach
 • kroki podstawowe
 • figury parowe i parowo-zespołowe
 • elementy niepożądane

Prowadzący:
pedagog, choreograf i instruktor taneczny.

 

 

 

 

Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • Przepisy dotyczące konstruowania  indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dziecka z niepełnosprawnością .
 • Procedury  związane z konstruowaniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Opracowanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia/dziecka.
 • Opracowanie IPET-u dla konkretnego dziecka.
 • Dokumentowanie i ewaluacja prowadzonych działań.

 

 

 

Rewalidacja indywidualna

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • Akty prawne dotyczące organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Charakterystyka dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • Cele, metody, zasady, środki dydaktyczne i  formy pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie na zajęciach z rewalidacji indywidualnej.
 • Diagnoza wstępna i końcowa. Opracowanie IPET-u do zajęć z rewalidacji indywidualnej.
 • Opracowanie scenariusza zajęć.   Planowanie współpracy z rodziną dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.
 • Ewaluacja i dokumentowanie prowadzonych zajęć. 

 

 

Praca z dzieckiem 6-letnim


Niektórzy rodzice wciąż obawiają się o gotowość szkół do przyjęcia sześciolatków i organizację lekcji. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom proponujemy szkolenie, które pozwoli lepiej przygotować nauczycieli na potrzeby młodszych dzieci. Aby w pełni pomóc tym uczniom w osiągnięciu sukcesu, czyli wyniesieniu ze szkoły tylko dobrych wspomnień podbudowanych użytecznymi wiadomościami i umiejętnościami.

Tematyka:
1.Sylwetka absolwenta przedszkola. Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2.Praca z dzieckiem potrzebującym wsparcia w osiąganiu gotowości szkolnej
3.Formy aktywności dzieci sześcioletnich
a) Organizacja dnia aktywności dzieci sześcioletnich w szkole
b) Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka
c) Zajęcia zintegrowane jako specyficzna forma aktywności dziecka
d) Spacery i wycieczki jako element rozwoju aktywności dzieci
e) Praca jako forma aktywności społecznej
4.Obszary aktywności dziecięcej
5.Okres adaptacyjny w klasie pierwszej. Organizacja zajęć.
6.Metody pracy z dzieckiem sześcioletnim oraz metody wspierania edukacyjnego.
7. Wprowadzenie dziecka w świat liter drukowanych i pisanych.
8. Wprowadzenie w świat liczb i cyfr.
9. Ćwiczenia przygotowawcze.
10.Metody aktywizujące w pracy z sześciolatkiem

 

Prowadzący:
Edukator, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z wieloletnim doświadczeniem. Praktyk, obecnie realizujący nauczanie w zespole dzieci 6-letnich w szkole. Autor innowacji i programów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci 6-letnich. Propagator idei nauczania bez podręcznikowego.

 

 

Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim


Obszar tematyczny:

dziecko niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim. Są to warsztaty doskonalące nauczycieli, pedagogów, terapeutów pracujących w szkołach ogólnodostępnych z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim. W czasie warsztatów proponuję pracę, zabawę i naukę.

Założenia organizacyjne:
Reforma oświaty niesie za sobą zmiany w szkolnictwie ogólnodostępnym jak i specjalnym. Nauczyciele napotykają na trudności organizacyjne i metodyczne w planowaniu i organizowaniu pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie. Wymiana doświadczeń, wspólnego tworzeni materiałów przydatnych w pracy ułatwia nauczycielom pracę i podnosi jakość szkoły.

Adresaci: nauczyciele kształcenia specjalnego, pedagodzy szkolni, pedagodzy poradni PP, nauczyciele szkoł masowych realizujący kształcenie specjalne dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Cele: Uczestnik pozna
- akty prawne
- charakterystykę dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
- czynniki warunkujące postęp w nauce,
- konstruowanie IPET-u,
- planowanie i organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną,
- organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka niepełnosprawnego,
- ocenianie dziecka niepełnosprawnego intelektualnie,
- rolę nauczyciela w procesie dydaktyczno-wychowawczym dziecka niepełnosprawnego intelektualnie,
- literaturę przydatną w codziennej pracy i autorskich rozwiązań metodycznych,
- współpracę z rodzicami i innymi instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom.   


Metody:
- wykład, dyskusja, praca w grupie, prezentacja materiałów, autoprezentacja wykonanych materiałów,

Obudowa dydaktyczna:
- planowane środki dydaktyczne: projektor, arkusze papieru do pracy w grupach, mazaki, klej, nożyczki, kredki,

Przygotowane materiały do zajęć:
- arkusze ćwiczeń, literatura, scenariusz zajęć, akty prawne, materiały do pracy dla słuchaczy.

 

Prowadzący:
nauczyciel nauczania początkowego, matematyki, oligofrenopedagog, terapeuta terapii behawioralnej, edukator, wczesne wspomaganie i edukacja dzieci z autyzmem, terapeuta komunikacji alternatywnej- makaton, piktogramy. Od 18 lat nauczyciel w szkole specjalnej.

 

 

 

Uczeń z  autyzmem - wybrane metody i techniki pracy

 

Adresaci: nauczyciele kształcenia specjalnego, ogólnodostępnego,

Cele:
-co to jest autyzm?
-planowanie i organizowanie procesu nauczania ucznia z autyzmem,
-poszerzenie warsztatu pracy: metody, formy, zasady,
-poznanie literatury przydatnej w codziennej pracy i autorskich rozwiązań metodycznych

 

Zakres tematyczny:
Część teoretyczna:
• Co to jest autyzm/Zespół Aspergera?
• Etiologia zaburzeń ze spectrum autyzmu
• Epidemiologia zaburzeń ze spectrum autyzmu
• Jak rozpoznać autyzm? – kryteria diagnostyczne autyzmu wg ICD 10, DSM IV
• Problemy komunikacyjne oraz społeczne u osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
• Diagnoza osób z autyzmem i Zespołem Aspergera – moje doświadczenia
• Diagnoza różnicowa - autyzm a niepełnosprawność intelektualna
• Potrzeby edukacyjne osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
• Mocne strony osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

 

Część warsztatowa:
Warsztat „W jaki sposób osoba z autyzmem odbiera świat?” pozwala lepiej zrozumieć specyficzne potrzeby i zachowanie osób z autyzmem. Prezentowanie różnych metod i technik. Planowanie i organizowanie procesu nauczania ucznia z autyzmem.

 

Prowadzący:
nauczyciel nauczania początkowego, matematyki, oligofrenopedagog, terapeuta terapii behawioralnej, edukator, wczesne wspomaganie i edukacja dzieci z autyzmem, terapeuta komunikacji alternatywnej- makaton, piktogramy. Od 18 lat nauczyciel w szkole specjalnej.

 

Metody pomocy dziecku z mutyzmem i jego rodzinie

 

1. Mutyzm- epidemiologia, przyczyny.
2. Obraz psychologiczny dziecka z mutyzmem  i jego rodziny.
3. Doświadczenia uczestniczących nauczycieli   w pracy z dzieckiem mutystycznym.
4. Strategie i techniki podczas pracy  z dzieckiem z mutyzmem.

 

 

 

Agresja elektroniczna cyberbullying -ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w świecie nowych mediów


Cel szkolenia
Zapoznanie kadry pedagogicznej z najnowszymi badaniami dotyczącymi zachowań niebezpiecznych dzieci i młodzieży w sferze nowych technologii. Wypracowani wraz z zespołem pedagogów programu przeciwdziałania tego typu zachowaniom wraz z programem pomocy ofiarom i sprawcom przemocy elektronicznej. Wdrożenie standardów bezpieczeństwa w szkole w zakresie komunikacji zapośredniczonej nowymi technologiami.

 

Grupa docelowa
Nauczyciele, kadra pedagogiczna szkoły, kadra terapeutyczna pozaszkolnych placówek edukacyjnych (każde szkolenie jest indywidualnie dostosowywane do rodzaju prowadzonej pracy pedagogicznej w placówce)

 

Zakres tematyczny

 • Skąd  się to wzięło? Odpowiedź na pytanie o podłoże społeczne zaistniałych problemów wychowawczych.
 • Sprawca, ofiara, świadek. Jak postępuje ewolucja aktorów życia społecznego w świecie technologii informacyjno komunikacyjnych?
 • Co zrobić gdy mleko już się wylało? Standardy postępowania w przypadku ujawnienia przemocy elektronicznej wśród młodzieży.
 • Przeciwdziałanie, czyli co zrobić by ograniczyć prawdopodobieństwo zachowań niebezpiecznych w sieci.

 

Kompetencje uzyskane w wyniku szkolenia

 • zdolność rozpoznawania i diagnozowania przypadków zachowań niebezpiecznych w sieci oraz zjawiska cyberprzemocy
 • umiejętność planowania działań profilaktycznych przeciwdziałania przemocy w komunikacji zapośredniczonej nowymi technologiami
 • umiejętność reagowania na przypadki cyberprzemocy, wdrożenia programu pomocowego dla ofiar i sprawców, kompletowania zespołu kryzysowego, zabezpieczenia dowodów, zasad postępowania w placówce.
 • umiejętność opracowania kompleksowej dokumentacji pedagogicznej dotyczącej przeciwdziałania przypadkom przemocy elektronicznej oraz zachowaniom niebezpiecznym w sieci.

    

Prowadzący

Szkolenie prowadzi pedagog z ponad 15 letnim stażem prowadzenia zajęć informatycznych i multimedialnych. Stypendysta firmy Orange Polska, współpracownik Dolnośląskiego Centrum Innowacji Edukacyjnych we Wrocławiu oraz ekspert ds polityki cyfryzacji Instytutu Sobieskiego w Warszawie.

 

 

 

 

Dane teleadresowe:

Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe "Vademecum”, ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa
tel: 77 435 12 54 wew. 24,
77 409 04 59,
721 860 739
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Szczególnie polecamy:

 

NOWOŚĆ !!!
BEZPŁATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

www.vademecum-szkola.nysa.pl

 

 

 

Opinie uczestników:

"Interesujące zajęcia, wymiana informacji i doświadczeń; pełne zadowolenie z jakości kształcenia"
Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna

Punkt konsultacyjny w Nysie

zobacz...

         
Wynajem sal
       

zobacz...

Centrum Edukacyjne
www.poznanska.nysa.pl

zobacz ...