8. Kurs na wychowawców wypoczynku

8. Kurs na wychowawców wypoczynku

Program kursu realizowany jest zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) z załącznikami oraz zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629).
Kurs na wychowawcę wypoczynku organizujemy na podstawie zezwolenia Opolskiego Kuratorium Oświaty - WRE.5632.9.2023

Cena kursu: 350 zł

Data: Maj 2024

Miejsce: ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa

Czas trwania kursu: 36h

Formuła kursu: stacjonarna

Kategoria: Kurs turystyczny

*Kurs odbędzie się pod warunkiem zebrania minimalnej ilości uczestników.
Z przyczyn niezależnych od organizatora termin realizacji kursu może ulec zmianie.

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?

Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:

1) spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3;
2) ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku.
ust. 1 pkt 1–3:
3) nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.4)), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875) albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;
4) ukończyła 18 lat;
5) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

Jakie zagadnienia zostaną poruszone na kursie?

  • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
  • Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
  • Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
  • Ruch i rekreacja
  • Turystyka i krajoznawstwo
  • Zajęcia kulturalno-oświatowe
  • Zajęcia praktyczno-techniczne
  • Prace społecznie użyteczne
  • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

Dlaczego warto?

Kurs na Wychowawcę wypoczynku  daje prawo do wykonywania zawodu, jako wychowawca-opiekun na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP. Po kursie otrzymasz zaświadczenie zgodne rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli doskonalenia nauczycieli. 

Kurs na wychowawcę wypoczynku organizujemy na podstawie zgody Opolskiego Kuratorium Oświaty – WRE.5632.9.2023

Po kursie otrzymasz:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu wg rozporządzenia MEN tutaj

O trenerze

Nasz kurs prowadzi zespół wykładowców składający się z wieloletnich praktyków związanych z działalnością turystyczną. Przewodnicy i instruktorzy. Autorzy wielu publikacji i artykułów. Pedagodzy, wykładowcy przedmiotów turystycznych.

Formularz zgłoszeniowy:

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

Wpłata na konto: Wyższa Szkoła Teologiczno Humanistyczna, ul. Jana Pawła II 39, 05-807 Podkowa Leśna

Nr konta: 28 1750 0012 0000 0000 2757 9124

Wpłata tytułem: „nazwa kursu + imię i nazwisko uczestnika”

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.